Ochrana osobných údajov


Vymedzenie pojmov

na tieto účely sa rozumie :

     „Prevádzkovateľom“ spoločnosť dobak.sk s.r.o., so sídlom Gen. Miloša Vesela 85/16, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, IČO: 53 080 564, emailová adresa: gdpr@dobak.sk

     „Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa, zákazník Prevádzkovateľa alebo záujemca o zamestnanie u Prevádzkovateľa

     „Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

     „Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newsletteru

     Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o jeho produktoch, službách, novinkách a akciách (newsletter), sú: emailová adresa a meno Dotknutej osoby.

     Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je

     Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

     Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, s výnimkou segmentácie podľa veku a miesta bydliska, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

     Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

     Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.


Get in Touch

 • Phone:
  +421 907 595594
 • E-mail:
  miroslav@dobak.sk
 • Address:
  Gen. Miloša Vesela 85/16
  03401 Ružomberok
  Slovakia